De bibliotheek is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

Wil je iets uitlenen, dan moet je lid worden. Dat kan al voor € 5,- per jaar. Ben je onder de 18, dan is het zelfs gratis!

Je kunt dan tot 20 materialen mee naar huis nemen voor een periode van 4 weken en - indien nodig - die periode nog eens met 4 weken verlengen.

Het volledige bibliotheekreglement vind je hieronder.

Gebruikersreglement bibliotheek

Sint-Truiden en Nieuwerkerken

Geldig vanaf 1 oktober 2020

 

Artikel 1 -  Bibliotheek Sint-Truiden en Nieuwerkerken

De gemeenten Sint-Truiden en Nieuwerkerken richten een gemeenschappelijke werking in voor hun openbaar bibliotheekwerk op volgende locaties:

  • Hoofdbibliotheek Sint-Truiden, Capucienessenstraat 8 (postadres: Minderbroedersstraat 25), 3800 Sint-Truiden
  • Filiaal Nieuwerkerken, Pastorijstraat 5, 3850 Nieuwerkerken
  • Filiaal Kozen, Buurthuis ‘Ter Cose’, Opcosenstraat 7, 3850 Kozen

De bibliotheek is digitaal te bereiken via de website https://sint-truiden.bibliotheek.be, waar de gebruiker algemene informatie, dit gebruikersreglement en de catalogus kan raadplegen en via een persoonlijke login toegang heeft tot zijn persoonlijke gegevens, zijn leengegevens en tot de digitale collecties van de bibliotheek.

 

Artikel 2 - Openingsuren

De bibliotheek is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren:

  • Sint-Truiden: maandag tot en met vrijdag: 12u-18u, zaterdag: 10u-16u. De foyer met leestafel is op weekdagen vanaf 10u beschikbaar.
  • Nieuwerkerken: woensdag en zaterdag: 9u-12u.
  • Kozen: woensdag en zaterdag: 13u-16u.

Klassen kunnen op afspraak ook buiten de openingsuren in de bibliotheek terecht.

Alleen wie 15 minuten voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is, kan op de volledige dienstverlening aanspraak maken.

 

Artikel 3 - Sluitingsdagen

De bibliotheek is gesloten op volgende dagen: Nieuwjaar (1 januari), Verloren maandag, Pasen en paasmaandag, O.L.H.-hemelvaart, Pinksteren en pinkstermaandag, Dag van de arbeid (1 mei), ambassadeursdag stadspersoneel (1e donderdag van juni), Vlaamse feestdag (11 juli), Nationale feestdag (21 juli), O.LV.-ten-hemelopneming (15 augustus), maandag van de augustuskermis te Sint-Truiden, Allerheiligen en Allerzielen (1-2 november), Wapenstilstand (11 november), Feest van de koning (15 november), Kerstmis (24-26 december) en Oudjaar (31 december).

De filialen in Nieuwerkerken zijn beperkt open tijdens de schoolvakanties.

Afwijkende openingsuren worden bekend gemaakt via de website.

 

Artikel 4 – Eengemaakt bibliotheeksysteem

De bibliotheek van Sint-Truiden en Nieuwerkerken maakt deel uit van het Vlaamse samenwerkingsverband Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS). Binnen dit samenwerkingsverband hanteert een aantal bibliotheken het principe van een gemeenschappelijk lidmaatschap met verregaande gelijkgeschakelde uitleenvoorwaarden. Gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken hebben recht op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken. De lijst van de betrokken bibliotheken op basis van het lidmaatschap van Sint-Truiden en Nieuwerkerken is te raadplegen via de website.

 

Artikel 5 - Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft recht op het reserveren en uitlenen van documenten en op het raadplegen van digitale informatie en het internet en op het gebruik van printers, kopieer- en andere apparaten die ter beschikking gesteld worden. Het lidmaatschap geldt 12 maanden vanaf de inschrijfdatum. De lidmaatschapsbijdrage wordt éénmaal betaald per 12 maanden en dit op de plaats van inschrijving of hernieuwing van het lidmaatschap binnen het samenwerkingsverband.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 5 vanaf de leeftijd van 18 jaar. Volwassenen in het bezit van een geldige MIA-UiTpas en woonachtig op het grondgebied van Sint-Truiden kunnen het lidmaatschap bekomen aan het kansentarief van € 1. Er wordt geen lidgeld gevraagd aan de leden van de gemeenteraad en de adviescommissie van de bibliotheek, aan het personeel van de bibliotheek en het cultuurcentrum, aan klassen en instellingen.

Een lidmaatschap verkrijgt men op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning. Minderjarigen schrijven zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Het lidmaatschap is persoonlijk. Verlies of diefstal van de lidmaatschapskaart moet onmiddellijk worden gemeld.

 

Artikel 6 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.  De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren. De bibliotheek zal deze gegevens niet meedelen aan derden zonder diens toestemming.

De individuele uitleengegevens worden slechts bewaard voor de periode dat de documenten zijn uitgeleend, of zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaande rekening heeft die hierop betrekking heeft, of in functie van een gebruikersonderzoek.

 

Artikel 7 - Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet.  De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

 

Artikel 8 - Gedragscode

De studiesfeer in de bibliotheek mag niet worden verstoord. Eten en drinken zijn alleen toegelaten in de hoofdbibliotheek in de foyer aan de balie. Voor het beluisteren van muziek en ander geluid op een pc, gsm of ander afspeelapparaat moet een hoofdtelefoon gebruikt worden.

Roken is nergens toegestaan, ook niet in de buitenruimten zoals het leesterras of de ruimte tussen de straat en de ingangen.

Tassen, boekentassen, jassen, regenschermen e.d. kunnen in vestiairekastjes worden opgeborgen. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen.

Dieren met uitzondering van assistentiehonden zijn niet toegelaten.

Er is geen kinderopvang voorzien.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten moeten de richtlijnen van het personeel worden gevolgd. Het meubilair wordt met respect en op de bedoelde manier behandeld. Bibliotheekcollecties worden eveneens met respect behandeld. Het invullen van kruiswoordraadsels en andere puzzels in dagbladen en tijdschriften is niet toegestaan. Elke schade aan de infrastructuur, het meubilair of de collecties zal door de overtreder vergoed moeten worden.

Bij niet-naleving van bovenstaande richtlijnen kan de bibliotheekgebruiker de toegang toe de bibliotheek ontzegd worden.

 

Artikel 9 - Bibliotheekgebruik

De aanwezige documenten en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar. In de hoofdbibliotheek is er gratis wifi beschikbaar. De aanwezige catalogus-pc’s zijn vrij raadpleegbaar. Het gebruik van de andere publiek-pc’s is gratis voor bibliotheekleden gedurende maximum 1 uur per dag. Andere bezoekers kunnen deze pc’s gebruiken gedurende de door hen vooraf gekozen tijd aan het tarief van € 0,50 per kwartier; bij het vroegtijdig beëindigen van een sessie is er geen teruggave van de restwaarde.

Kopiëren en printen kost € 0,10 voor een zwart-wit afdruk en € 0,25 voor een kleurenafdruk A4. Bij A3 of dubbelzijdig afdrukken wordt het dubbel aangerekend.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet of beperkt functioneren van de ter beschikking gestelde apparaten of het internet noch voor de inhoud van de websites. De gebruiker surft alleen op websites die door iedereen bekeken mogen worden; het opzoeken van erotica of extreem geweld is verboden.

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het aanwezige personeel.

 

Artikel 10 - Leenvoorwaarden

Een lener kan tegelijkertijd maximum 20 objecten in bezit hebben. Voor leerkrachten, instellingen en bibliotheekpersoneel is dit 40. Bij klassen kan elke leerling 5 materialen uitlenen.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen uitlenen. Naslagwerken en actuele tijdschriften zijn enkel ter plaatse te raadplegen. Bijzondere collecties, top-tienboeken enz. kunnen meestal niet verlengd worden en het aantal dat per lidkaart tegelijkertijd uitgeleend kan worden, kan beperkt worden.

 

De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen). Voor klassen, instellingen, leerkrachten en bibliotheekpersoneel bedraagt de uitleentermijn 6 weken.

Deze uitleentermijn kan eenmaal verlengd worden met opnieuw dezelfde termijn, ingaand vanaf de dag van verlenging en voor zover het document niet gereserveerd is of tot een speciale collectie behoort. Telefonisch verlengen kan alleen tijdens de openingsuren. De lener moet zelf het initiatief nemen voor een verlenging. Als de lener zijn uitlening verlengt na de vervaldatum, zullen er kosten aangerekend worden voor laattijdige teruggave (zie artikel 15 - overschrijden uitleentermijn) voor de periode tussen de originele vervaldatum en de verlengdatum.

Niet-uitleenbare materialen kunnen voor 3 dagen uitgeleend worden mits toestemming van de verantwoordelijke van de bibliotheek.

 

De leenvoorwaarden voor digitale collecties (vb. e-boeken) worden op Vlaams niveau bepaald en kunnen bijgevolg afwijkend zijn van bovenstaande bepalingen. De actuele voorwaarden zijn raadpleegbaar op de bibliotheekwebsite.

 

Als de vervaldatum van een uitlening op een dag valt, dat de bibliotheek gesloten is, zal deze automatisch verlengd worden tot de eerstvolgende openingsdag. Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener, indien hij dit wenst, een herinneringsmail. De bibliotheek kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van deze e-mails.

 

Artikel 11 - Reserveren

Alleen documenten die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden.  De bibliotheekgebruiker kan maximaal 5 openstaande reservaties hebben. De bijdrage van de lener hiervoor bedraagt € 1. Dit bedrag wordt in rekening gebracht vanaf het moment dat de reservatie beschikbaar is voor de aanvrager en wordt ook aangerekend bij niet-afhaling. De lener krijgt 10 dagen de tijd om na het versturen van het reserveringsbericht het gevraagde document af te halen.

 

Artikel 12 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Documenten uit een andere bibliotheek kan men via het interbibliothecair leenverkeer aanvragen. De bijdrage van de lener hiervoor bedraagt € 3 voor een document uit een andere Belgische openbare bibliotheek, € 8 voor een document uit een andere Belgische bibliotheek of instelling en de werkelijke kostprijs als het document vanuit het buitenland moet komen. De bedragen voor kopieën zijn - ongeacht het aantal - dezelfde. De bijdrage in de kosten wordt ook aangerekend bij niet-afhaling. De lener krijgt 10 dagen de tijd om na het versturen van het reserveringsbericht het gevraagde document af te halen. Er is geen verlenging mogelijk bij deze uitlening.

 

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid documenten

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende documenten. De uitgeleende documenten mogen niet verder aan derden worden uitgeleend.

Alvorens de bibliotheek te verlaten, moet de lener de materialen controleren op beschadiging en volledigheid. Indien er problemen zijn, moet de lener het personeel verwittigen om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk zal worden gesteld.

Bij het gebruik van de zelfbedieningsapparaten is de lener verantwoordelijk voor een correcte uitleen en inname. Hij kan altijd een beroep doen op het aanwezige personeel voor ondersteuning bij het lenen.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan hardware of software van de lener bij het gebruik van geleende audiovisuele materialen.

 

Artikel 14 - Boekengleuf

De hoofdbibliotheek van Sint-Truiden beschikt over een inleverbrievenbus. Leners kunnen de materialen die ze er uitleenden, als de bibliotheek gesloten is, inleveren via deze brievenbus, die zich links van de onderingang aan de Capucienessenstraat bevindt. De registratie van de inlevering wordt door het personeel verwerkt tijdens de eerstvolgende openingsdag.

 

Materialen inleveren via de inleverbrievenbus doet de lener op eigen risico. Hij ontvangt namelijk geen bonnetje, waarmee hij kan aantonen dat materialen ingeleverd werden. Hij dient ook steeds goed na te kijken of alle materialen volledig zijn, want onvolledige materialen worden niet ingenomen. De uitleentermijn van de materialen die nog in bezit zijn, wordt niet automatisch verlengd. Te betalen vergoedingen kunnen vereffend worden tijdens een volgend bibliotheekbezoek.

 

Artikel 15 - Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, moet een vergoeding betalen en de kosten voor de maningsprocedure. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en bedraagt € 0,10 per object per openingsdag. De vergoeding voor een herinneringsnota bedraagt € 1. Indien de lener geen gevolg geeft aan de maningen, zullen de uitgeleende documenten als verloren beschouwd worden en dienen deze door de lener vergoed te worden (zie artikel 16 – verlies). Bij niet-betaling kunnen de schulden teruggevorderd worden via gerechtelijke weg.

Openstaande schulden (zonder uitleningen) zullen na een termijn van 90 dagen gemaand worden en desgevallend eveneens gevorderd worden via gerechtelijke weg. De vergoeding voor een betalingsherinnering bedraagt € 1.

Het lidmaatschap van een lener wordt geblokkeerd als de openstaande schuld € 5 of meer bedraagt.

 

Artikel 16 - Verlies

Bij verlies of diefstal brengt de lener bij voorkeur een nieuw vervangexemplaar binnen. Anders moet de kostprijs vermeerderd met € 5 bestel- en verwerkingskosten betaald worden.

Indien een werk meerdere elementen omvat (cd’s, tekstboeken of andere) en één of meer elementen beschadigd of verloren zijn, zal steeds het gehele werk moeten vergoed worden.

 

Artikel 17 - Akkoord met het reglement

Iedereen die de bibliotheek bezoekt of gebruik maakt van de diensten van de bibliotheek, verklaart zich akkoord met dit reglement, dat raadpleegbaar is op de website of waarvan hij een gedrukt exemplaar ontvangt op verzoek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 18 - Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 oktober 2020. De openingsuren van Nieuwerkerken en Kozen wijzigen op 1 januari 2021. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

 

Gunstig geadviseerd door de adviesraad cultuur van Nieuwerkerken via online bevraging in augustus 2020 en de adviescommissie van bibliotheek en cultuurcentrum van Sint-Truiden op 4 maart 2020 en vastgesteld door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 17 september 2020 en de Raad van bestuur van het AGB Patri van Sint-Truiden op 28 september 2020.